تجهيز درب انواع حوضچه به سيستم ضد سرقت مرد نگهبان

 
سرقت كابل‌هاي مخابراتي علاوه بر قطع ارتباط چندين ‌روزه خطوط تلفن ثابت و تحميل زيانهای مالی، عامل نارضايتی و نگاه منفی مشتركين به مسئوليت پذيری مخابرات نيز گرديده که متاسفانه با توجه به بار مالی حاکم بر تجهيز حوضچه های مخابراتی به سيستم ضد سرقت و همچنين عدم تمايل پيمانکاران به صرف هزينه، مشترکين شاهد افزايش رو به رشد سرقت و قطع خطوط ثابت مخابراتی خود ميباشند، چرا که با توجه به ارزش مس و استحصال تقريبی هشت كيلوگرم مس خالص از هر متر كابل كانالي با قطر ده سانتيمتر که حدود دو هزار کيلوگرم وزن دارد و همچنين دسترسی آسان و پراکندگی بی شمار حوضچه ها در سطح شهرها، انگيزه سارقان در سرقت از حوضچه ها قوت مي يابد كه هنوز با وجود تلاش مخابرات براي جلوگيري از آن، اين روند به صورت صعودی ادامه داشته و راهكار مطلوبي براي اين منظور پيش‌بيني نشده است.
 
از جمله برنامه‌هايي كه مخابرات براي رفع اين پديده و جبران خسارت‌هاي آن در دستور كار قرار داده، مي‌توان به بيمه كابل‌هاي مخابراتي اشاره كرد، ليکن متاسفانه اگرچه با بيمه کردن حوضچه ها در برابر سرقت ممکن است زيانهای مالی به نوعی جبران شوند اما زيانهای معنوی ناشی از قطع خطوط تلفن مشترکين و ايجاد حس عدم اطمينان به مخابرات غير قابل جبران باقی خواهد ماند که در اين ميان نهادهاي امنيتي مانند نيروي انتظامي نيز با توجه به امکان پنهان شدن سارقين در داخل حوضچه ها نخواهند توانست نقش چندانی در پيشگيری از سرقت يا تخريب کابلهای مخابراتی ايفا نمايند، لذا تنها راهکاری که عليرغم تحميل بار مالی بر مخابرات پيشگيری از سرقت و قطع ارتباط مشترکين را امکان ناپذير خواهد نمود نصب سيستم ضد سرقت مرد نگهبان بر روی درب حوضچه ها ميباشد.

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us