نصب اين قفل، فقط با ايجاد يک حفره با قطر 5 سانتيمتر بر روی درب، بدون نياز به کنده کاری ديگر بر روی سطح داخلی درب انجام ميگيرد، لذا ميتواند بدون تغيير در قفل قبلی در هر نقطه ديگر درب نصب گردد. توضيح اينکه هيچيک از قفلهايي که سارقين به نوعی به آن دسترسی داشته باشند، قفل ضد سرقت نبوده و قابل باز شدن يا تخريب ميباشند.

با قابليت ثابت نمودن درب از چندين نقطه
مجهز به سيلندر گاوصندوقی و چند پره از داخل و بيرون درب
قابليت نصب به عنوان قفل اصلی
بدون نياز به تغيير قفل قبلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us