تجهيز درب پستهای زمينی برق به سيستم هوشمند، ضد ديلم، ضد رمزگشايي و ضد تخريب مرد نگهبان بدون هرکونه امکان دسترسی
افزايش قيمت مس و بازار خريد وسيع و پنهان آن برای سارقان عامل ايجاد انگيزه ای قوی به منظور سرقت هرچيز که از مس ساخته شده است ميباشد که در کنار سرقت مس موجود در کابلهای برق و مخابرات، تجهيزات پر ارزش داخل پستهای برق در کنار قرار گرفتن پستها در اماکنی بدون نگهبان نيز انگيزه سارقان را نسبت به سرقت از پستهای زمينی برق بيشتر و بيشتر نموده است.
 
در کنار خسارات مالی حاصل از ورود سارقان به داخل پستها، قطع برق مشترکين و همچنين برق گرفتگی مامورين تعمير و نگهداری خطوط انتقال نيرو نيز که با اعتماد به امکان قطع برق از داخل پستها اقدام به تعمير يا تعويض خطوط انتقال برق مينمايند مشکلات غير قابل جبران ديگر ناشی از ورود سارقين به داخل پستهای برق و سرقت کابل و تجهيزات موجود در پستها مي باشد که متاسفانه با توجه باينکه عموما، سرقت از طريق افراد آشنا به پستها که قبلا به نوعی کليد قفلهای آويز پستها را در اختيار داشته اند انجام ميپذيرد راهکاری جدی در حل آن وجود نداشته و نخواهد داشت، ضمن اينکه گاها تخريب مغزی قفلهای آويز به منظور بازگشايي ناموفق قفل توسط سارقين معتاد يا همچنين خرابکاری کودکانه يا عمدی از طريق دريچه دسترسی به قفلها نيز عامل بروز خطرات بی شمار و گاها جبران ناپذير ناشی از عدم امکان دسترسی سريع به داخل پستهای زمينی برق ميباشد که ميتوان به حوادثی از جمله نشت گاز، آتش سوزی، برخورد خودرو با تير برق و ديگر موارد که قطع برق از بايدهای اضطراری آن ميباشد اشاره نمود که متاسفانه مامورين آتش نشانی و شرکت توزيع نيروی برق را با مشکلات عديده از جمله اجبار به برش بدنه و قفل درب دستکاری يا تخريب شده پست برق مينمايد. 
 
در هر صورت تا زمانی که کابل و تجهيزات موجود در پستهای برق ميتوانند به سادگی برای سارقين تبديل به اسکناس شوند و همچنين در اماکنی فاقد نگهبان قرارگرفته اند و تا زمانی که اين پستها به صورت سنتی با قفل آويز کتابی حتی پشت درب پست با پوششهای فلزی، قفلهای الکترونيکی يا کرکره های ريموت کنترلی  ولی قابل دسترس نصب شده باشند يا حتی، سارقينی که آشنا به سيستمهای به کار رفته در اين اماکن ميباشند به راحتی وارد پستها ميشوند و سارقينی هم که آشنا به سيستم نباشند و شاه کليد نيز نداشته باشند به راحتی پوشش فلزی را شکسته و پس از تخريب يکی از گوشوارهای قفل اقدام به سرقت تجهيزات موجود در پستها مي نمايند، ليکن نصب سيستم قفل هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان بدون هيچگونه نقطه دسترسی فيزيکی و الکترونيکی، ضمن حفاظت کامل از پستهای برق در برابر بازگشايي يا رمزگشايي، درب پست را در مقابل ديلم زنی نيز ضد سرقت مي نمايد و در نهايت حتی چنانچه سارقين اقدام به برش بدنه با دستگاه فرز يا برش حرارتی بنمايند، باز هم واحد ديسپچينگ و حراست شرکتهای توزيع از طريق سيستم فرابينی اضطراری مرد نگهبان مطلع شده و امکان بررسی سريع حتی قبل از ورود سارق به داخل پست برق را خواهند داشت. 
پست برق با دريچه دسترسی قبل از تجهيز به
سيستم قفل هوشمند مرد نگهبان
پست برق بدون دريچه دسترسی پس از تجهيز به
سيستم قفل هوشمند مرد نگهبان
صرف نظر از امکان بازگشايي يا تخريب آسان و سريع قفلهايي که به منظور پيشگيری از سرقت در پستهای زمينی برق استفاده ميشوند بويژه توسط سارقينی که کليد يدک يا شاه کليد همراه خود دارند، اين قفلها، حتی پيشرفته ترين آنها، به دليل قابل دسترس بودن به هيچ وجه حتی در مقابل معتادينی که با انگيزه سرقت اقدام به دستکاری قفل مينمايند، کودکان بازيگوش و بويژه اشخاصی که با نقشه قبلی اقدام به تخريب قفلها با ريختن چند قطره چسب داخل قفل مي نمايند تا در مواقع اضطراری، از جمله آتش سوزی که ممکن است خود عامل ايجاد عمدی آن باشند و نياز به قطع فوری برق ميباشد، قابل اطمينان نمي باشند، لذا استفاده از اينگونه قفلها در حوادث مطلقا ايمن منطقی و پذيرفته نمي باشد، پس کافيست به ياد داشته باشيم، صرف نظر از خسارات حاصل از سرقت به دليل قابل دسترس بودن قفل پستهای برق، تخريب قفل نيز به سادگی و سرعت يک شات عکاسی امکانپذير است و ميتوان قفلی را تخريب و حوادثی غير قابل جبران را به واسطه عدم قطع فوری جريان برق غير قابل پيشگيری نمود. کافيست مسئولانه به تصاوير فوق نگاه کنيم و از خود بپرسيم اگر به جای دوربين عکاسی، شاه کليد سارقان يا چسب کودکان بازيگوش يا خرابکاران وارد محفظه قفل شده بود چه اتفاقات غير قابل پيشبينی و پيگيری به وقوع خواهد پيوست؟

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us