درب خزانه (گاوصندوقی) ويژه اماکن حساس (ساخت ايران)

مجهز به 3 قفل رمز

درب خزانه نسوز مجهز به 10 س.م بتون مسلح

ابعاد خارجی

ارتفاع: 210  /  عرض: 130 / ضخامت: 33 (سانتيمتر)

ابعاد داخلی

ارتفاع:  / 195عرض: 100 / ضخامت: 33 (سانتيمتر)

وزن تقريبی

 770 کيلو گرم

درب خزانه مجهز به 1 قفل رمز و 2 قفل کليد تاشو

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us