خزانه ضد سرقت ساخته شده از بتن فوق مقاوم ضد برش و ضد تخريب

مشاوره 22564803 و 09371074457

سارقين در چشم به هم زدنی گاو صندوقها و خزانه شما را تخريب ميکنند

سرقت از خزانه و گاوصندوق به واسطه تخريب بدنه با هوا برش به هيچ وجه قابل پيشگيری نميباشد مگر با تکيه بر گاوصندوقی ساخته شده از بتن مسلح فوق قدرتمند، چرا که حتی شرکتهای معتبر با فرض استفاده از بتن به جای ماسه، از نوع ساختمانی آن در ساخت گاوصندوق استفاده مينمايند که با فرض مقاوم سازی با ميلگرد نه تنها به دليل فضای اندک جدار گاوصندوق، بلکه با توجه به بتن ريزی مرطوب، حتی پس از گذشت سالها، استقامت بتن معمولی را هم در برابر قلم و چکش سارقين نخواهد داشت، ضمن اينکه سارقين به تازگی از دستگاه برش حرارتی و مکانيکی بتن استفاده ميکنند که حتی قوی ترين بتن مسلح ساختمانی را در چند دقيقه برش ميدهد.

خزانه و گاوصندوق ساخته شده به صورت يک پارچه از بتن فوق قدرتمند کره جنوبی، مجهز به سيستم قفل هوشمند، غير قابل دسترس و ضد سرقت مرد نگهبان، تنها راهکار واقعی حفاظت از اموال و اسناد پر ارزش در مقابل روشهای پيشرفته نفوذ سارقين حرفه ای ميباشد، ضمن اينکه در اماکنی که به دليل محدوديت ابعاد و مقاومت کف ساختمان امکان ساخت ديوار قطور بتنی وجود ندارد، ميتوان با استفاده از ديوارهای پيش ساخته بتنی فوق مقاوم مرد نگهبان، ساخت کره جنوبی که در عين سبکی با ضخامت اندک نيز ساخته شده اند، ضمن ايجاد حداکثر امنيت، مشکل ساخت خزانه ضد سرقت، بدون نگرانی از محدوديت ساخت و ساز در داخل ساختمانها را نيز مرتفع نمود.

1امنيت 100% در مقابل سرقت از طريق رمز گشايي و تخريب قفل يا بدنه خزانه

1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6

ريموت کنترل هوشمند وضد سرقت مرد نگهبان با قابليت تعريف هشت رقم شماره رمز، بدون امکان کپی که دسترسی سارقين به سيستم کنترل هوشمند قفل  به منظور هک شماره رمز را در هنگام سرقت غير ممکن ميسازد

درب خزانه، مجهز به قفل هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us