گاوصندوق نسوز، ساخت ايران، مجهز به قفل رمز و کليد

گاوصندوق نسوز مجهز به قفل رمز و کليد (ساخت ايران)

400 kg

250 kg

160 kg

230 kg

140 kg

120 kg

1- مجهز به بتون مسلح شده در لايه های ميانی درب و بدنه

2- امکان تجهيز درب و بدنه به سيستمهای پيشرفته حفاظتی

3- امکان نصب قفل هوشمند، غير قابل دسترس و ضد سرقت با امکان کنترل قفل فقط از طريق ريموت هوشمند و تلفن

بازگشت به صفحه گاوصندوقهای ويژه، مجهر به قفل هوشمند، ضد سرقت و غير قابل دستر مرد نگهبان

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us